Skip to main content

Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Za publikację i funkcjonowanie strony internetowej w rozumieniu § 5 TMG odpowiedzialna jest


Hanomag Härtecenter GmbH
Merkurstraße 14
30419 Hannover
Telefon: +49 511 64 07 4 – 0
Faks: +49 511 64 07 4 – 309
E-mail: hhc(at)haertecenter.de
www.haertecenter.de

Dyrektor zarządzający: Inż. dypl. Konrad Seehafer Inż. dypl. Karsten Seehafer Dypl. ek. Ilhami Günay Nr VAT UE: DE 813 387 937 Podmiot odpowiedzialny za treść według § 55 ust. 2 umowy państwowej o mediach (RStV): pan Konrad Seehafer, pan Karsten Seehafer i pan Ilhami Günay (adres: patrz wyżej) Rejestr spółdzielni: Sąd Rejonowy Hannover Numer w rejestrze: HRB 60450 Na potrzeby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich Unia Europejska powołała platformę internetową („Platformę OS”), z pomocy której można skorzystać. Platformę można znaleźć pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/

Zobowiązanie do procedury rozstrzygania sporów według § 36 VSBG:
Spółka Hanomag Härtecenter GmbH nie będzie uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem pojednawczym i nie jest do tego zobowiązana.

Niniejszym zabrania się użycia przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Zastrzegamy sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.


1. Treść oferty online
Podczas tworzenia tej strony internetowej podjęto wszelkie możliwe starania, aby zawarte na niej informacje były możliwie aktualne, prawidłowe i jednoznaczne. Mimo tych starań mogą występować niezamierzone błędy. Treści strony internetowej są oferowane przez Hanomag Hanomag Härtecenter GmbH w sposób niewiążący i z wyłączeniem wszelkich gwarancji lub obietnic. To samo dotyczy wszystkich stron internetowych, do których znajdują się odniesienia w postaci hiperłączy (linków). Roszczenia przeciw Hanomag Härtecenter GmbH z tytułu odpowiedzialności, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawionych informacji lub wykorzystanie informacji błędnych lub niekompletnych są zasadniczo wykluczone, jeżeli u ich podstaw nie leży udokumentowane działanie zamierzone lub rażące niedbalstwo ze strony Hanomag Härtecenter GmbH. Wszelkie oferty są niewiążące. Hanomag Härtecenter GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skasowania lub czasowego względnie ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całości oferty bez osobnego powiadomienia.


2. Odnośniki i linki
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odniesień do obcych stron („linki”), pozostających poza zakresem odpowiedzialności Hanomag Härtecenter GmbH, zobowiązanie do odpowiedzialności mogłoby wystąpić jedynie w przypadku, gdyby Hanomag Härtecenter GmbH znała treści i posiadała możliwości techniczne, zezwalające na zablokowanie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Hanomag Härtecenter GmbH oświadcza jednoznacznie, że w czasie tworzenia łączy na stronach, do których następuje przekierowanie, nie występowały treści nielegalne. Hanomag Härtecenter GmbH mnie ma wpływu na przyszłe ukształtowanie, treść lub prawa autorskie stron, do których następuje przekierowanie. Niestety bez powiadomień o potencjalnym naruszeniu prawa zapewnienie stałej weryfikacji powiązanych stron nie jest możliwe. Dlatego też jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści stron, do których następuje przekierowanie, które uległy zmianie po umieszczeniu odnośników w tekście. Powyższe dotyczy wszelkich odnośników, umieszczonych we własnej ofercie internetowej oraz wpisów osób obcych w prowadzonych przez Hanomag Härtecenter GmbH księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawionych informacji, odpowiada jedynie podmiot udostępniający stronę, do której nastąpiło przekierowanie, a nie osoba, która jedynie zamieściła łącze do opisywanych publikacji. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.    


3. Prawo autorskie i prawo do znaków handlowych
Hanomag Härtecenter GmbH dąży do przestrzegania praw autorskich do stosowanych grafik, plików dźwiękowych, filmów oraz tekstów, korzystania z grafik, plików dźwiękowych, filmów oraz tekstów autorstwa Hanomag Härtecenter GmbH bądź do korzystania z grafik, plików dźwiękowych, filmów oraz tekstów dostępnych bez licencji. Wszelkie znaki markowe i towarowe, przywołane w niniejszym tekście i chronione przez podmioty trzecie, podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom obowiązującego prawa do znaków oraz prawom zarejestrowanych posiadaczy tych znaków. Na podstawie samego tylko powołania się na znak nie należy wyciągać wniosków o braku ochrony znaków towarowych ze strony podmiotów trzecich. Przedstawione na naszych stronach treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Prawa autorskie w odniesieniu do opublikowanych obiektów, sporządzonych przez Hanomag Härtecenter GmbH, należy do autora strony. Powielanie i wykorzystanie takich grafik, plików dźwiękowych, filmów oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody Hanomag Härtecenter GmbH jest niedozwolone. W przypadku zgodnego z prawem wykorzystania materiałów informacyjnych i graficznych udostępnionych na stronie internetowej konieczne jest podanie źródła „Hanomag Härtecenter GmbH”. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na powielanie materiałów chronionych prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności przypadków wykorzystania prawa do powielania odpowiednich materiałów w sposób uznawany przez nas za niezgodny z naszym interesem lub też niekonsekwentnego przestrzegania instrukcji dotyczących ochrony prawa autorskiego. W odniesieniu do niniejszej zgody nie ponosimy gwarancji lub odpowiedzialności za wolność od praw podmiotów trzecich.


4. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłącznie odpowiedzialności
Strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji ani do sprawdzania okoliczności, które wskazują na bezprawną działalność. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usuwania informacji lub do blokowania dostępu do nich po uzyskaniu wiedzy na temat takich działań. Jednak odpowiedzialność w tym zakresie do czasu uzyskania wiedzy na temat konkretnego naruszenia prawa jest niemożliwa. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte. Roszczenia przeciw nam z tytułu odpowiedzialności, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawionych informacji lub wykorzystanie informacji błędnych lub niekompletnych są zasadniczo wykluczone, jeżeli u ich podstaw nie leży udokumentowane działanie zamierzone lub rażące niedbalstwo z naszej strony. Wszelkie oferty są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skasowania lub czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całości oferty albo związania ich z innymi warunkami użytkowania bez osobnego powiadomienia.


5. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełnym zakresie obowiązującemu prawu, ważność i treść pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.